ZDARMA, BEZ PODPORY

Instalační balíček (03.12.23)

Manuál

Popis:

Program byl vytvořen jako nadstavba programu Podélný profil vodní toky.

Program obsahuje tyto výpočtové moduly: - Výpočet kubatur a ploch
- Výpočet hydraulických parametrů koryta
- Výkres hmotnice
Program obsahuje tyto formuláře: - Formulář kubatur
- Formulář hydraulických parametrů koryta
- Formulář opevnění břehů
- Formulář hmotnice
Výpočet hydraulických parametrů koryta:
Výpočet je statický, předpokládá ustálené rovnoměrné proudění vody v korytě.
Program umožňuje počítat maximální průtok a výpočet průtoku pro zvolenou hladinu, nebo výpočet výšky hladiny pro zvolený průtok.
 
Výpočet kubatur a ploch:
Program provádí výpočty těchto položek: Kubatury násypu, výkopu, odhumusování (skrývku ornice), ohumusování (rozprostření ornice) v rovině a ve svahu, plochy a kubatury opevnění břehů, plochu svahování výkopu a násypu.
Formulář je možné tisknout, editovat, ukládat ve formátu *.pdf, *rtf. Formuláře je možné také exportovat do tabulky Excelu *.xls a *.slk.