Tipy, triky, často kladené otázky

Tato stránky byla aktualizována dne:07.10.2019


Podpora ON-LINE:

V případě jakýchkoliv potíží vám zdarma poskytneme on-line podporu pomocí programů Team Viewer.

Pro vzdálenou správu vašeho počítače je třeba na vašem počítači spustit z této linky program TeamViewer QuickSupport,

Zavolejte nám (třeba pomocí skype), sdělte nám číslo ID a vaše heslo.
Potom budeme moci převzít řízení vašeho počítače a řešit s vámi problémy pomocí vzdálené správy.


Ovladač hw klíče HASP

Programy AutoPEN při startu hlásí: "Nemohu nalézt HW klíč" a potom se ukončí.  
Ke správné funkci klíče je třeba do počítače nainstalovat ovladač.

Postup:
Nejnovější ovladač stáhnete z linky www.autopen.net/hasp_setup.zip.
Soubor hasp_setup.zip obsahuje 3 soubory: remove.bat, setup.bat,
haspdinst.exe.
Vytvořte si pracovní adresář c:\hasp.
Hasp_setup.zip rozbalte do tohoto pracovního adresáře c:\hasp.

Odpojte klíč (a také všechna další usb zařízení - tiskárny, scannery,
fotoaparáty atd.).
Spusťte skript remove.bat.
Počkejte na jeho dokončení.
Spusťte skript setup.bat.
Počkejte na jeho dokončení.
Připojte klíč.
Windows si vyhledají ovladače.
USB klíč HASP se červeně rozsvítí.


Popis instalace programů AutoPEN 

- Instalaci ovladače HW klíče HASP je nutné provádět z účtu s přidělenými administrátorskými právy.

- V případě zapnutého Řízení uživatelských účtů (UAC) je nutné provádět instalaci programů AutoPEN z účtu s uživatelskými právy.

- Cílový adresář ve Windows Vista musí směřovat do složky, do které je uživateli povolen zápis, např. pro Podélný profil kanalizace:
C:\Users\<Uživatelský účet>\AutoPEN\pp_kan_4,
nebo
C:\Users\Public\AutoPEN\pp_kan_4

- Nejjednodušší způsob instalace: Vyžádejte si nejnovější instalační CD a postupujte podle pokynů instalačního programu.

- Pokud se rozhodnete instalovat programy na jiné místo, než vám nabídne instalační program, musíte zajistit jednotlivým uživatelům právo zápisu do adresářů s programy AutoPEN. Všechny programy AutoPEN si při práci vytvářejí přechodné pracovní soubory a ukládají si konfigurační soubory. Proto je nezbyné zajistit jednotlivým uživatelům právo zápisu do adresářů s programy AutoPEN.

- ZCELA NEVHODNÉ UMÍSTĚNÍ programu Situace je do složky "Program Files". Tato složka a její podsložky jsou chráněny operačním systémem proti zápisu.


Situace 7 (nadstavba AutoCADu)

Nová verze programu Situace mi nevkládá čísla do sloupce terén. Do okénka terén zapíšu kótu ale po stisknutí tlačítka Bod se číslo smaže a v seznamu se neobjeví. Kde je chyba?

Zatržení v okénku T, v rámci Odečet, pod tlačítky [Bod] [Výběr], přikazuje programu Situace převzít kótu terénu z výšky odečítaného bodu (z okénka Z). Pokud je situační mapa provedena ve 2D, bude Z nulové a hodnota terénu bude také nulová (prázdné okénko resp údaj ve sloupci terén). Pokud jste zvyklý napřed zapsat do okénka terén kótu terénu a teprve potom odečítat bod (např. v režimu automatického vkládání řádku do seznamu) musíte zrušit zatržení v malém okénku T (v rámci Odečet, pod tlačítky [Bod][Výběr]).

Při práci s programem Situace docházelo v některých výkresech ke zdánlivě náhodnému mazání entit výkresu. Podrobným zkoumáním problému jsme zjistili, že tento jev nastával v případě, že aktuální hladina AutoCADu byla vypnutá nebo zmrazená. Program totiž po stisknutí tlačítka bod umístí do výkresu entitu bod, zjistí její souřadnice a potom tento bod vymaže výběrem _last (poslední vytvořená entita). Pokud byl ale bod vložen do vypnuté hladiny, výběr _last nenalezne tento poslední vkládaný bod ale ke smazání je vybrána poslední vytvořená entita v některé ze zapnutých hladin, (bývá to zpravidla popis). Proto vždy zajistěte aby při práci s programem Situace byla aktuální hladina v AutoCADu zapnutá.

Použití tlačítka [Výběr] zejména pro odečet směrových oblouků pro Podélný profil komunikace:

Při odečtu výběrem entit mi program Situace nahlásí: Entity na sebe nenavazují, odečet nelze použí. Jsem si ale jist že úsečky a oblouky na sebe zcela přesně navazují, kde může být chyba? Přikládám výkres situační mapy. Bližším zkoumáním přiložené mapy jsme zjistili, že problém způsobuje počátek souřadného systému. Mapa byla uložena v uživatelském souřadném systému (user coordinate system). Odečet trasy programem Situace se vždy zahajuje tlačítkem [Bod]. Tento odečet zjistí souřadnice kurzoru, tj. hodnotu bodu s ohledem na právě nastavený souřadný systém. Odečet pokračoval tlačítkem [Výběr]. Tlačítko výběr zjišťuje souřadnice entit analýzou výpisu DXF. Data entit jsou ale do souboru DXF ukládána v globálním souřadném systému (world coordinate system). Proto byly hodnoty téhož bodu zjištěné tlačítkem bod a tlačítkem výběr zdánlivě odlišné. K úspěšnému odečtu délek oblouků programem Situace je třeba převést výkres do WCS (world coordinate system) příkazem:

Příkaz: uss
Aktuální název uss: *BEZ NÁZVU*
Zadejte volbu [Nový/poSun/ortograF/Předchozí/oBnov/Ulož/Vymaž/?/Globální] <Globální>: g

Command: ucs
Current ucs name: *NO NAME*
Enter an option [New/Move/orthoGraphic/Prev/Restore/Save/Del/?/World] <World>: w

Druhý možný důvod je nízká přesnost AutoCADu (malý počet zobrazovaných desetinných míst). Systémová proměnná LUPREC musí být nastavena alespoň na 4 nebo větší.

Příkaz: syspar LUPREC 5

Command: setvar LUPREC 5.

Při odečtu bodů Situace poskytovala nekorektní hodnoty souřadnice Y, hodnoty byly z neznámého důvodu zaokrouhlovány na celé tisíce (např. -1042010000.000).

Mapa byla sestrojena v souřadnicích JTS v milimetrech. Systémová proměnná LUPREC měla ve výchozím nastavení hodnotu 5. Situace pracuje při odečtu bodů se systémovou proměnnou LASTPOINT:

Příkaz: LASTPOINT
Zadejte novou hodnotu pro LASTPOINT <-735677440.76140,-1.04198E+09,0.00000>:

Problém je právě v této části věty: -1.04198E+09, hodnota souřadnice Y je AutoCADem uvedena v ořezaném semilogaritmickém tvaru.
K vyřešení problému bylo potřeba zmenšit hodnotu LUPREC (počet zobrazovaných desetinných míst) na 4 .
Po této úpravě se zkrátila potřebná délka věty a AutoCAD již zobrazoval výsledky odečetu bodu korektně.

Příkaz: luprec
Zadejte novou hodnotu pro LUPREC <5>: 4

Příkaz: _lastpoint
Zadejte novou hodnotu pro LASTPOINT <-735681599.0585,-1042006977.5751,0.0000>:

 K úspěšnému odečtu z map v souřadnicích JTS a v jednotkách [mm] je nutné nastavit LUPREC na hodnotu max. 4.

Program Situace stále hlásil: Nenalezl jsem spuštěný AutoCAD (hlavní okno), i když byl AutoCAD v parametrech správně nastaven.

Při řešení tohoto problému jsme zjistili následující skutečnosti:
- Cesta k datovému souboru dwg (situační mapě) byla neobvykle dlouhá a název souboru dwg byl také dlouhý.
- Tím pádem se do titulku v hlavním okně AutoCADu nevešel celý nápis AutoCAD + celá cesta + název souboru.

To způsobovalo, že Situace (která vyhledává hlavní okno AutoCADu právě podle nadpisu) nemohla toto okno najít.
AutoCAD může pracovat ve dvou režimech:
- buď zobrazuje název souboru včetně celé cesty,
- nebo může zobrazovat pouze název souboru.

 K úspěšnému řešení problému vedlo toto nastavení AutoCADu: Možnosti / záložka Otevřít a Uložit / okénko Zobrazit úplnou cestu v titulku - zrušit zatržení.


(Týká se všech nadstaveb AutoPEN pro AutoCAD)

AutoCAD přestal otevírat soubory, místo dialogového panelu „Vybrat soubor“ píše na příkazovou řádku:
Zadejte název výkresu, který chcete otevřít <.>:
Zobrazování dialogových panelů v AutoCADu povoluje / zakazuje systémová proměnná FILEDIA. Nadstavby AutoCADu nastavují tuto proměnnou při startu na 0 a při ukončení zpět na 1. Pokud není nadstavba korektně ukončena (např. při restartu počítače), zůstane FILEDIA nastavená na 0 a AutoCAD nezobrazuje dialogové panely. V tomto případě nastavte hodnotu FILEDIA na 1 ručně, příkazem _setvar filedia 1.

Používáme program Autodesk Map 3D 2007. Jak máme nastavit program Situace (verze 6) aby spolupracoval s tímto programem?

Pro všechny AutoCADy od verze LT98 výše se nastavení typu AutoCADu provádí v Parametrech výběrem ze seznamu. Pro další programy Autodesku (Map 3D, Architectural Desktop ap.) ve verzích do 2007 je potřeba správně vyplnit také okénka v rámci [Vyhledávat nadpisy]. U AutoCADů počínaje verzí 2008 již tato doplňková nastavení nejsou potřeba.

- Zatrhnout okénko:    Vyhledávat nadpisy.
- Hlavní okno:             Autodesk Architectural Desktop nebo Autodesk Map 3D.
- Textové okno:          AutoCAD Textové okno (pro českojazyčnou verzi) nebo AutoCAD Text window (pro anglickojazyčnou verzi).
- DDE Server:

 verze programu nápis v okénku
 všechny AutoCADy LT  AutoCAD LT.DDE
 2007, 2008, 2009  AutoCAD.r17.DDE
 2010, 2011, 2012  AutoCAD.r18.DDE
 2013, 2014  AutoCAD.r19.DDE
 2015, 2016  AutoCAD.r20.DDE
 2017  AutoCAD.r21.DDE
 2018  AutoCAD.r22.DDE
 2019  AutoCAD.r23.DDE

DDE Linka:

 verze programu nápis v okénku
 pro všechny CAD Autodesk  System

Příklady správných nastavení pro:

  Autodesk Architectural Desktop 2004 (anglickojazyčný):

  Autodesk Map 3D 2007 (anglickojazyčný):

  Autodesk Civil 3D 2019 (českojazyčný):

  Autodesk Civil 3D 2020 (českojazyčný):

   

   


Při každém startu programu pp_kan mě upozorňuje hlášení na zastaralou verzi konfiguračního souboru a mám se podívat na nastavení? Původní program z instalčního CD tuto hlášku nezobrazuje. Program Podélný profil kanalizace (pp_kan.exe) je průběžně aktualizován. Tyto aktualizace jsou rozesílány zdarma elektronickou poštou. Tak jak byly tvořeny nové verze programu, přibývaly i parametry pro uživatelská nastavení programu. Pokud nová verze programu zjistí, že konfigurační soubor ještě neobsahuje všechna potřebná nastavení, upozorní na to při startu varovným okénkem:

Varovné okénko uzavřete stisknutím tlačítka [OK]. Program normálně naběhne. Otevřete nastavení parametrů (zelené tlačítko [Param]), prohlédněte si (upravte) nastavení nových ovládacích prvků, stiskněte tlačítko [OK]. Program ukončete a znovu nastartujte. Při tomto novém spuštění bude již vše v pořádku.


Kladečský plán

Tvorba vlastních značek:
Čas od času nastane při tvorbě kladečského schématu případ kdy žádná ze značek v programu pro kladenou armaturu nevyhoví a je třeba tuto značku nakreslit ručně. Je ale nutné vyřešit způsob jak dostat novou značku do výpisu dílů:

1) jednoduchým trikem:
Za okraj výkresu, mimo rámeček (tedy mimo tiskovou plochu) vložte libovolnou značku programem KP. Potom příkazem AutoCADu _ddatte změňte textovou hodnotu atributu této značky na text který chcete mít ve výpisu dílů pro vámi ručně nakreslenou značku.

2) vytvořením vlastního bloku:
Pokud si chcete tuto ručně kreslenou značku „uschovat“ pro opětovné použití, je potřeba tuto značku vybavit dvěmi textovými atributy. Jedná se o konstantní skryté textové atributy s nálepkou HAWLE a s nálepkou SKUPINA (příkaz _attdef). Hodnota atributu HAWLE určuje typ dílu ve výpisu (např Š JMA EKO DN 200), hodnota atributu SKUPINA určuje skupinu, do které má být díl ve výpisu zatříděn (např. armatury, potrubí ap). Vaši novou značku budete vkládat do výkresu příkazem _insert. Tvorbě atributů se dá vtipně vyhnout tak, že do výkresu vložíte nějakou značku programem Kladečský plán. Tuto značku rozložíte příkazem _explode, přepracujete grafickou podobu a novou značku (včetně obou atributů) opět seskupíte a zapíšete na disk příkazem _wblock.

Při výpisu dílů mi program hlásí "Nemohu otevřít VÝPIS.DXX", při popisu dílů mi program hlásí "Nemohu otevřít POPIS.DXX". Tato chyba nastává v případě, že je výkres pojmenován příliš dlouhým názvem, nebo cesta, která k němu vede obsahuje mnoho podadresářů, nebo obsahuje mezeru (např. "Program files"). AutoCAD nedovoluje pracovat  na příkazové řádce s názvy, nebo cestami, které obsahují mezeru. Obdobná situace nastává při popisu dílů. Proto používejte při práci pracovní adresáře, jejichž název včetně jména souboru není delší než 50 znaků. Rovněž samotný program Kladečský plán není možné instalovat do vzdálených adresářů např. (C:\Program files\.....\.....\AutoPEN\KP). Při instalaci použijte přednastavenou cestu C:\AutoPEN\KP, (nebo D:\AutoPEN\KP a pod.).


 Úryvek z doručené pošty:

... Při použití programu pro výpočet kubatur výkopů kanalizace jsem zjistil, že vypočtené hodnoty výrazně překračují hodnoty vypočtené orientačně mimo program. Rozdíl je tak velký, že nemůže být způsoben na.př. chybným zvolením střední hloubky výkopu. Např. u objektu Sběrač 5-1 orientačně vychází 38,48 x 1,25 x 2,45 = 118 m3, z programového výpočtu pak 138,3+148,3 = 286 m3.

... Bližším zkoumáním datového souboru kkb jsme zjistili, že projektant vepsal do sloupce [Sklon rýhy] údaj 1:1. Tento výraz (tak jako tak nesprávně zapsaný) program přeložil jako svahovanou rýhu se sklonem stěn 45°. Orientační výpočet, který je uveden výše ale naznačuje, že rýha má být obdélníková, pažená. Odtud pochází výrazně větší objem výkopu.

Pokud jsou stěny rýhy rovnoběžné - obdélníková pažená rýha, nezapisuje se do sloupce nic, prostě se ponechá sloupec prázdný. Pokud je rýha svahovaná, (ve tvaru písmene V) zapisuje se do tohoto sloupce jedno číslo, které je výsledkem podílu dy/dx, kde je dy hloubka rýhy, dx je vodorovně měřené otevření. Například pro rýhu s úhlem stěny 45° je to 1, pro rýhu o úhlu stěny 30° je to 1.73 (měřen úhel mezi stěnou a svislicí). 


Kubatury pro podélný profil - voda, plyn

Programy Podélný profil voda, plyn a Kubatury voda, plyn bývají používány také pro návrhy horkovodů a parovodů. Pro korektní výpočet kubatur je třeba ale použít náhradní sadu textových souborů uložení. 

Pokyny pro vypracování jednotlivých skupin v souboru uložení:

[vnější průměr] ... Jedná se o korektní výpočet objemu písku který vytlačí obě potrubí. Použijeme náhradní průměr, jehož průřez je stejný jako součet průřezů obou potrubí. [vnější průměr] =e(D2+d2), kde e je druhá odmocnina.

[Ts] ... Tloušťka stěny. Jedná se o korektní stanovení hloubky rýhy. Tloušťku stěny potrubí zde vlastně představuje tloušťka tepelné izolace okolo většího potrubí. [Ts] = 0,5 x (D - DN).

[uložení] ... Výšku uložení (v metrech) navrhneme jako součet výšky podsypu s polovinou náhradního průměru. [uložení] = [podsyp] + 0,005 x [vnější průměr]. Uložení určuje do jaké výšky je potrubí uloženo v písku s nižší zrnitostí.

Význam údajů v ostatních skupinách je obdobný jako u vodovodu (plynovodu) a je podrobně popsán v manuálu.


Spolupráce mezi Podélnými profily verze 4 a Kubaturami verze 4

Kubatury načítají soubory Podélných profilů. Při tomto kroku se do kubatur načtou všechna data podélného profilu. Vznikne další datový soubor (kkb4), který obsahuje mimo jiné úplnou kopii dat podélného profilu. Načtením dat akce skončí, žádná linka se ke zdrojovému souboru kan4 dále neudržuje. Z tohoto přístupu k datovým souborům podélných profilů vyplývají tyto skutečnosti:

- Zdrojové výkresy kan4 mohou být dále editovány nezávisle na datech kkb4 v kubaturách a naopak. (Úpravy potřebné pro ladění kubatur se nepřenesou do podkladů pro grafický vzhled výkresu).

- Pokud je dodatečně editován soubor podélného profilu, provedené změny se automaticky nenačtou do kubatur.

- Pokud je editován podélný profil z kubatur (dvojitým poklepem v seznamu profilů) provedené změny se automaticky nepřenesou do původního zdrojového souboru.
- Pokud dojde ke ztrátě zdrojových souborů kan3, je možné je kdykoliv vygenerovat z kubatur.

Pokud potřebujeme přenést dodatečné změny podélného profilu do kubatur můžeme postupovat dvěma způsoby: Buď v Kubaturách použít tlačítka vyjmout a (znovu) přidat. To je ale nevýhodné, protože dojde ke ztrátě dat popisujících uložení, údaje o šachtách a p, nebo použít k obnově dat tento postup:

1) Dvojitým poklepem v Kubaturách na seznamu stok se spustí program Podélný profil s načtenými daty profilu. (Kubatury vygenerují datový soubor se jménem temp.kan4 v adresáři Kubatur, C:/AutoPEN/kub_kan_4.

2) V Podélném profilu použijte příkaz Otevřít (menu Soubory) a nalistujte a otevřete aktuální soubor podélného profilu kan3.

3) V Podélném profilu použijte příkaz Uložit jako (menu Soubory). Nalistujte a přepište soubor temp.kan4 (C:\AutoPEN\kub_kan_4\temp.kan4).

4) Ukončete program Podélný profil. Po ukončení Podélného profilu si Kubatury automaticky převezmou nová data ze souboru temp.kan4. Aby došlo k aktualizaci dat a výsledků, je třeba také na panelech použít tlačítka [Načíst z profilů] a [Výpočet].


Znak promile  ‰

Běžné znakové sady AutoCADu typu shx (ROMANS.SHX) neobsahují speciální znaky, jako je například znak ‰. Při jeho použití zobrazí AutoCAD v místě tohoto znaku pouze otazník. Řešením je použití náhradní doplněné znakové sady ROMANSX.SHX, kterou je možné stáhnout zde: Soubor romansx.shx je třeba umístit k ostatním znakovým sadám AutoCADu (do složky C:\Program Files\AutoCAD ... \Fonts). V parametrech Podélného profilu na záložce písmo je třeba zaměnit původní písmo ROMANS.SHX za nové písmo ROMANSX.SHX. Po vygenerování nového výkresu dwg se bude již znak promile zobrazovat správně.