Ceny upgrade Podélného profilu kanalizace a Kubatur kanalizace na verzi 5

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

Podélný profil kanalizace 

5.0

3980,- Kč

Kubatury kanalizace

5.0

2490,- Kč

Situace

8.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Podélný profil kanalizace 5 ve srovnání s verzí 4:
  Schéma sítě lze natočit vodorovně:
Vodorovně uspořádané schéma lépe odpovídá směru podélných profilů.
Připojení dalších stok a přípojek zleva / zprava je při tomto uspořádání názornější.
Vodorovný směr lépe využívá obdélník monitoru. 
Orientace svisle / vodorovně je volitelná, schéma je možné natočit i svisle, tak jako ve verzi 4.
Dlouhé stoky lze rozdělit na několik stok - rovně navazujících úseků a případně také navazující rovné stoky spojit.
  Menu programu:
Menu byla přepracována po vzoru Microsoft Office.
  Dekorace datových panelů:
Pro snazší orientaci na datových panelech byla doplněna dekorace vodorovnými šedými pruhy.
  > > Přesun stok na schématu vlečením:
Na panel schéma byl doplněn nástroj pro přesun stok a přípojek vlečením myší.
   Export 3D výkresů sítě:
Program byl doplněn o tvorbu 3D modelu sítě (drátový model).
Výkres může sloužit pro montáž do digitálního modelu terénu.

 

Navlékané chráničky (protlaky):
Byl přepracován modul pro vykreslování chrániček a protlaků.
Chránička nyní sleduje výškové lomy potrubí ve shybkách.
  Přímá spolupráce s programem Situace 8:
Odečet směrových úhlů lze nyní provádět pomocí programu Situace 8.
Panely Stoky a Přípojky jsou vybaveny u směrového úhlu tlačítkem [...].
Po jeho stisknutí Profil zjistí zda běží také program Situace.
Pokud ne tak Situaci sám spustí.
Situace pak automaticky nabídne okénko pro výběr linií odtoku a vtoku ze situační mapy.
Po jejich odečtu Situace spočítá směrový úhel a doručí jej do příslušného okénka v profilu.
  Plovoucí výškové kóty:
Objekty křížení a volné kóty je nyní možné zadávat jako plovoucí s linií.
Například kóta zadaná ve tvaru T+0,32 bude pohybovat objektem automaticky při změnách výšky linie terénu.
  Výškové odskoky názvů šachet:
Automatické výškové odskoky řeší překrývání dlouhých názvů šachet.
 

 

Vodorovný posun profilu:
V režimu zkracování (posun profilu vlevo) program automaticky upozorní na kolizní stav a případně provede potřebná mazání dalších stok.
Skupinové zadání parametrů stok:
Není již potřeba zadávat parametry výkresu stoka po stoce. Hromadné nastavení provede nový nástroj v menu Pomůcky.

Do Pomůcek byl doplněn nástroj pro měření vzdáleností přímo v pohledu na podélný profil.

 
Na panel Materiál byl doplněn údaj o tloušťce potrubí.
Na panel Parametry programu / záložka Úprava byl doplněn přepínač pro vykreslování stěnu potrubí tenkou nebo tučnou čarou.
Byl doplněn panel pro svislé kóty.
- K sestavování betonových šachet slouží internetová aplikace https://autopen.cloud.
- Na panel pro výpočet nivelety odtoku zvoleným spádem byla doplněna navigace na panel volby minimálního spádu potrubí.
- Na panel Křížení byla dopracována možnost zadávat a zobrazovat ochranná pásma a kontrola kolize potrubí s pásmem.
         - Na panel Trasa byl doplněn sloupec [svislá kóta] který umožňuje zobrazit / skrýt svislé kóty u (nevýznamných) výškových lomů linie terénu.

Další novinky:

- Programy byly vypracovány jako 32 a 64 bitové. Volbu provádí automaticky instalační program podle verze operačního systému.

- Při importu souboru *.cdf5kan na připojenou stoku byl doplněn výpočet směrového úhlu napojení stoky.

- Export datových tabulek byl doplněn o formát *.slk. (dříve pouze *.xls). Tím je zajištěna spolupráce s tabulkovými procesory LibreOffice a OpenOffice.

- Byl doplněn algoritmus, který hlídá viditelnost datových panelů na právě spuštěných monitorech.

- Bloky ve výkresu dwg  jsou nyní víceúrovňové a anonymní. To umožňuje například udržet pohromadě šrafy zpevněného terénu.

- Byl přepracován algoritmus kroků zpět a vpřed ve smyslu zvyklostí z CAD programů.

- Vodorovný posun přípojek změnou staničení nyní umožňuje i přeskočení z úseku do úseku mezi šachtami.

- Do parametrů programu byla zahrnuta cesta k souboru legendy. To vyřešilo problém s přepisováním legendy slovenským uživatelům při aktualizacích.

- Do menu Pomůcky byl přidán nástroj pro zrcadlení profilu podle svislé osy (záměna konec - začátek) např. pro případ, kdy byla trasa odečtena omylem v obráceném směru.