Ceny upgrade Podélného profilu voda, plyn a Kubatur voda, plyn na verzi 5

Program

Verze

Cena upgrade (bez DPH)

 

Podélný profil voda, plyn 

 5.0

3980,- Kč

 

Kubatury voda, plyn

5.0

2490,- Kč

Situace

8.0

zdarma

 

Přehled novinek v programu Podélný profil voda, plyn 5 ve srovnání s verzí 4:
  Menu programu:
Menu byla přepracována po vzoru Microsoft Office.
  Dekorace datových panelů:
Pro snazší orientaci na datových panelech byla doplněna dekorace vodorovnými šedými pruhy.
  > > Přesun uzlů na schématu vlečením:
Na panel schéma byl doplněn nástroj pro přesun uzlů vlečením myší.
Export 3D výkresů sítě:
Program byl doplněn o tvorbu 3D modelu sítě (drátový model).
Výkres může sloužit pro montáž do digitálního modelu terénu.
  Navlékané chráničky (protlaky):
Byl přepracován modul pro vykreslování chrániček a protlaků.
Chránička nyní sleduje výškové lomy potrubí ve shybkách.
  Přímá spolupráce s programem Situace 8:
Odečet směrových úhlů lze nyní provádět pomocí programu Situace 8.
Panel Trasa je vzbaven u směrového úhlu tlačítkem [...].
Po jeho stisknutí Profil zjistí zda běží také program Situace.
Pokud ne tak Situaci sám spustí.
Situace pak automaticky nabídne okénko pro výběr linií odtoku a vtoku ze situační mapy.
Po jejich odečtu Situace spočítá směrový úhel a doručí jej do příslušného okénka v profilu.
  Plovoucí výškové kóty:
Objekty křížení a volné kóty je nyní možné zadávat jako plovoucí s linií.
Například kóta zadaná ve tvaru T+0,32 bude pohybovat objektem automaticky při změnách výšky linie terénu.
  Vodorovný posun profilu:
V režimu zkracování (posun profilu vlevo) program automaticky upozorní na kolizní stav a případně provede potřebná mazání dalších stok.
Skupinové zadání parametrů řadů:
Není již potřeba zadávat parametry výkresu řad po řadu. Hromadné nastavení provede nový nástroj v menu Pomůcky.

 

Do Pomůcek byl doplněn nástroj pro měření vzdáleností přímo v pohledu na podélný profil.

  Na panel Materiál byl doplněn údaj o tloušťce potrubí.
Na panel Parametry programu / záložka Úprava byl doplněn přepínač pro vykreslování stěnu potrubí tenkou nebo tučnou čarou.
Byla doplněna možnost vykreslovat a svisle kótovat osu potrubí (pro teplovody).
Byl doplněn panel pro svislé kóty.
- Na panel Křížení byla dopracována možnost zadávat a zobrazovat ochranná pásma a kontrola kolize potrubí s pásmem.
         - Na panel Trasa byl doplněn sloupec [svislá kóta] který umožňuje zobrazit / skrýt svislé kóty u (nevýznamných) výškových lomů linie terénu.

Další novinky:

- Programy byly vypracovány jako 32 a 64 bitové. Volbu provádí automaticky instalační program podle verze operačního systému.

- Při importu souboru *.cdf5vod na připojenoý řad byl doplněn výpočet směrového úhlu napojení řadu.

- Export datových tabulek byl doplněn o formát *.slk. (dříve pouze *.xls). Tím je zajištěna spolupráce s tabulkovými procesory LibreOffice a OpenOffice.

- Byl doplněn algoritmus, který hlídá viditelnost datových panelů na právě spuštěných monitorech.

- Bloky ve výkresu dwg  jsou nyní víceúrovňové a anonymní. To umožňuje například udržet pohromadě šrafy zpevněného terénu.

- Byl přepracován algoritmus kroků zpět a vpřed ve smyslu zvyklostí z CAD programů.

- Do parametrů programu byla zahrnuta cesta k souboru legendy. To vyřešilo problém s přepisováním legendy slovenským uživatelům při aktualizacích.