ZDARMA, BEZ PODPORY

Instalační balíček (02.04.24)

Manuál

Popis:
Úkolem programu Výpočet tlakové kanalizace je dimenzovat potrubí a stanovit hydraulické parametry sítě.
- Program umožňuje řešit sítě s odstředivými a vřetenovými čerpadly (i smíšené). 
- Výpočtem lze řešit nové sítě i posuzovat stávající díla.
Návrh sítě probíhá ve třech krocích:
1) Sestavení schématu. 
Tvorba schématu je velice jednoduchá. 
Projektant zadá větev nebo uzel pouhým stisknutím tlačítka myši. 
Uzly představují čerpadla (DČJ), čističku (ČOV), kříže a odbočky.
Větve představují potrubí. 
Velikost schématu, tvar schématu ani počet uzlů není nijak omezen. 
2) Zadání výpočtových parametrů. 
Výpočtové parametry jednotlivých uzlů a větví se zadávají v přehledných tabulkách. 
Nástroj pro skupinové zadání společných parametrů sítě velmi urychluje tuto část návrhu.
Pro odečítání délek větví ze situační mapy spolupracuje Výpočet vodovodní sítě s programem Situace.
3) Popis výpočtové metody. 
Nejdříve je všem nádržím v DČJ přiřazena náhodná výška hladiny.
Do nádrží přitéká voda. V období mimo špičku malým přítokem, v období ve špičce vysokým přítokem. 
Po dosažení horní spínací hladiny v nádrži je spuštěno čerpadlo které nádrž jistý časový úsek vyprazdňuje. 
Potom dochází opět k postupnému plnění nádrže a novému zapnutí čerpadla. 
Pro stanovení hydraulických parametrů sítě jsou důležité zejména časy souběžného odčerpávání nádrží.
Program zjišťuje v době startu každého čerpadla stav ostatních čerpadel a počítá průtoky, rychlosti a tlakové ztráty. 
K nejčastějšímu souběhu čerpadel dojde vždy v době špičky. 
Průtoky ve větvích se směrem k ČOV postupně sčítají a vytvářejí špičkové zatížení sítě. 
Program v několika cyklech vyváží pracovní bod právě běžících čerpadel a výsledky průtoků, rychlostí a tlaků si zaznamená. 
Potom pokračuje simulace k dalšímu sepnutí některého čerpadla a zaznamenání dalších výsledků. 
Tímto způsobem lze po určité době simulace (alespoň 10 dní) prohlásit, že téměř všechny kombinace souběhů čerpadel se již odehrály. 
Výsledky simulace jsou statistickou množinou možných pracovních stavů sítě. 
Pro návrh sítě se přitom zpravidla nepoužívají maximální dosažené hodnoty ale hodnoty, 
které nebudou s jistou pravděpodobností (např. 86%) překročeny. 
Při výpočtu tlakových ztrát je použita Darcy-Weisbachova rovnice s použitím Colebrook-Whiteovy rovnice pro stanovení součinitele ztráty třením.
Výsledky výpočtů i zadání program zobrazí v přehledných formulářích. 
Formuláře je možné tisknout nebo ukládat do souborů ve formátu PDF (pro předání projektu v elektronické podobě)
nebo ve formátu RTF pro následné zpracování textovým editorem (např. Word nebo Open Office).
Schéma lze ukládat ve formátu DWG.